Recursos

RECURSOS

El nostre treball en xarxa es desenvolupa des d’una perspectiva de recuperació en la qual intervé un equip multidisciplinar de professionals format per: terapeutes ocupacionals, psicòlegs/es, treballadors/es socials, metge/a psiquiatre, infermers/es, monitors/es i cuidadors/es; enfocant la seva actuació cap a la millora de l’autonomia personal i social i donant suport a la normalització i inclusió comunitària de les persones a les que atenem en els recursos de la Fundació.

RECURSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ

  • CEEM. Dispositiu residencial per a persones amb malaltia mental amb dèficits en el seu funcionament psicosocial que els impedeixen cobrir autònomament les seves necessitats d’allotjament i suport.

 

  • Centre de Dia.  Recurs destinat a persones amb malaltia mental amb gran deteriorament de les seves capacitats funcionals i del seu entorn social on es desenvolupen programes intensius de recuperació funcional durant tot el dia i activitats estructurades d’ocupació del temps lliure.
  • Vivendes Tutelades Supervisades. Habitatge configurat com una llar funcional de dimensions reduïdes , adequades al nombre i característiques dels usuaris i inserida en l’entorn comunitari , en què conviuen de forma estable en el temps un grup homogeni de persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb necessitats de suport intermitent o limitat per a l’adaptació i integració en l’entorn comunitari , adquisició de destreses de vida autònoma i reforç o suport social.

 

  • Centre de Formació Ocupacional. Desenvolupament de cursos de formació ocupacional, preferentment per a desocupats.