Qualitat i transparència

Amb el propòsit d’unir el seu compromís social amb la qualitat dels seus serveis , Fundació SASM disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que té com a fi aconseguir la màxima transparència i efectivitat de cara a les persones ateses , les seves famílies, les administracions públiques i els propis treballadors.

 

Fundació SASM disposa del certificat de gestió de qualitat segons la Norma ISO 9001 : 2015.

Política de Qualitat

La transparència i la rendició de comptes són una responsabilitat obligatòria davant totes les persones que ens donen suport.

Compartim el nostre treball : Tota la informació actualitzada sobre les nostres activitats

MEMÒRIA CEEM 2021
MEMÒRIA CD persones amb malaltia mental 2021
MEMÒRIA D'VT SASM I 2021
MEMÒRIA D'VT SASM II 2021
Memòria Residència persones amb discapacitat 2021
Memòria CD persones amb discapacitat 2021

Els comptes clars 2020

4.244.375,80

100%

Ingressos totals en euros €

2.249.180,85

53%

Subvencions

59.253,04

1%

Donancions

1.935.941,91

46%

Promocions, patrocinadors i col·laboracions

RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES 2020

OrdenantObjecteImport
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment CEEM Santos Andrés y Santiago1.676.503,40 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment CdD265.249,6 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment habitatge SASM I146.642,40 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment habitatge SASM II146.642,4 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment CEEM Galatea90.324,00 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesEstades vacacionals per a persones amb diversitat funcional10.444 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesProgrames i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional5.586,93 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesProjectes d'inversió en matèria de construcció i obres13.767,82 €
Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaPrograma d'inclusió social i participació a la comunitat25.417,42 €
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i esportPromoció de la integració dels col·lectius de la diversitat mitjançant l'activitat física i l'esport10.000 €
Ajuntament de SuecaPrograma de sensibilització i visibilitat social2.000 €
Unió EuropeaErasmus +36.195 €

Comptes i informes

De forma voluntària, es realitza una auditoria comptable que permet que els nostres comptes siguen verificats per experts independents i siguen dipositats al Protectorat de Fundacions.

COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA 2020
Normativa d'aplicació als nostres recursos

Correcció d’errors de l’Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es modifica l’Ordre del 9 d’abril de 1990 (DOGV núm. 1291) sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, a fi d’atendre els nous serveis que es prestaran a malalts mentals crònics en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2937 de 24 de febrer). Al seu torn per la:

 

Ordre de 9 maig de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l’Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials (DOGV núm. 5255 de 10 de maig) al seu torn modificada per la:

 

Ordre 3/2011, de 28 d’abril, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 9 de maig de 2006 (DOGV núm. 6515 de 6 de maig). Al seu torn modificada per:

 

Ordre 11/2013, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 9 de maig de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, per a l’adaptació dels requisits del personal dels centres específics per a malalts mentals crònics (CEEM) (DOCV núm. 7057 d’1 de juliol).

 

Decret 182/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions i els requisits específics per a l’autorització de les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica. (DOCV núm. 5402 de 5 de desembre). Al seu torn modificada per:

 

Decret 43/2010, de 5 de març, del Consell, pel qual es modifica l’article 29 del Decret 182/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions i els requisits específics per a l’autorització de els habitatges tutelats per a persones amb discapacitat física o amb malaltia mental crònica. (DOCV núm. 6222 de 9 de març).