Qualitat i transparència

Amb el propòsit d’unir el seu compromís social amb la qualitat dels seus serveis , Fundació SASM disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que té com a fi aconseguir la màxima transparència i efectivitat de cara a les persones ateses , les seves famílies, les administracions públiques i els propis treballadors.

 

Fundació SASM disposa del certificat de gestió de qualitat segons la Norma ISO 9001 : 2015.

Política de Qualitat

La transparència i la rendició de comptes són una responsabilitat obligatòria davant totes les persones que ens donen suport.

Compartim el nostre treball : Tota la informació actualitzada sobre les nostres activitats

MEMÒRIA CEEM 2020
MEMÒRIA CD persones amb malaltia mental 2020
MEMÒRIA D'VT SASM I 2020
MEMÒRIA D'VT SASM II 2020
Memòria Residència persones amb discapacitat 2020
Memòria CD persones amb discapacitat 2020

Els comptes clars 2020

4.381.227

100%

Ingressos totals en euros €

2.447.501

56%

Subvencions

59.077

1%

Donancions

1.867.741

43%

Prestació de serveis

6.907

<1%

Promocions, patrocinadors i col·laboracions

RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES 2020

Ordenant ObjecteImport
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment CEEM1.615.674€
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment CdD254.058 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment VTH140.654 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesManteniment habitatge SASM I140.654 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesNecesitats extraordinàries a conseqüencia de la Covid-19 en CEEM11.128 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesNecesitats extraordinàries a conseqüencia de la Covid-19 en habitatges3.338 €
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesObres de construcció CEEM Galatea 20 places 258.861 €
Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaPrograma de inclusió social i participació a la comunitat18.615 €
Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i EsportProjectes singulars al àmbit del esport i l'actividad física 2.519 €
Ajuntament de SuecaPrograma de sensibilització i visibilització social2.000 €

Comptes i informes

De forma voluntària, es realitza una auditoria comptable que permet que els nostres comptes siguen verificats per experts independents i siguen dipositats al Protectorat de Fundacions.

COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA 2019
Normativa d'aplicació als nostres recursos

Correcció d’errors de l’Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es modifica l’Ordre del 9 d’abril de 1990 (DOGV núm. 1291) sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, a fi d’atendre els nous serveis que es prestaran a malalts mentals crònics en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2937 de 24 de febrer). Al seu torn per la:

 

Ordre de 9 maig de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l’Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials (DOGV núm. 5255 de 10 de maig) al seu torn modificada per la:

 

Ordre 3/2011, de 28 d’abril, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 9 de maig de 2006 (DOGV núm. 6515 de 6 de maig). Al seu torn modificada per:

 

Ordre 11/2013, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 9 de maig de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, per a l’adaptació dels requisits del personal dels centres específics per a malalts mentals crònics (CEEM) (DOCV núm. 7057 d’1 de juliol).

 

Decret 182/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions i els requisits específics per a l’autorització de les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica. (DOCV núm. 5402 de 5 de desembre). Al seu torn modificada per:

 

Decret 43/2010, de 5 de març, del Consell, pel qual es modifica l’article 29 del Decret 182/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions i els requisits específics per a l’autorització de els habitatges tutelats per a persones amb discapacitat física o amb malaltia mental crònica. (DOCV núm. 6222 de 9 de març).